16.5 C
Lviv
03.03.2024
Новороздільська ОТГ

Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської  територіальної  громади

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради – рішення №92 від 23 березня  2023 року

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської територіальної громади

Враховуючи необхідність приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами, відповідно до Закону України  «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003року №2067, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відповідно до пп.13 п. «а» ст.30, ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новороздільської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської  територіальної  громади (додаток 1).

2. Встановити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до прийняття рішення міської ради, є дійсними до закінчення терміну їх дії.

3. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 19.05.2015року №564 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Новий Розділ», крім п.3 даного рішення.

5. Дане рішення оприлюднити в міській газеті «Вісник Розділля» та на офіційному сайті Новороздільської міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М.Гулія.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                                                 Ярина ЯЦЕНКО

Додаток 1 до  рішення виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 23.03.23  року  № 92

П О Р Я Д О К розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської  територіальної громади

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Нороздільської територіальної громади Стрийського району Львівської області  (надалі – Порядок) розроблене у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 (надалі – Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Новороздільської територіальної громади та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2. Термінологія цього Порядку є відповідною до термінології Типових правил.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на м.Новий Розділ, смт.Розділ, с.Березина, с.Берездівці, с.Гранки-Кути, с.Станківці, с.Тужанівці, с.Підгірці, с.Горішнє та с.Долішнє, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Новороздільської  територіальної громади.

1.4. Даний Порядок є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.5. Розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської ТГ з порушенням цього Порядку забороняється.

2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

2.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської ТГ встановлюється на підставі норм, визначених даним Порядком, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.

2.2. Зовнішня реклама на території Новороздільська  ТГ розміщується на підставі дозволу, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Новороздільська ради (надалі – виконком).

2.3.Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської ТГ регулює правові відносини що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

2.4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та з додержанням Правил благоустрою населених пунктів Новороздільської територіальної громади.

2.5.Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів і послуг, логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ В СФЕРІ РЕКЛАМИ

3.1 Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами рішенням виконавчого комітету міської ради створюється робоча група з питань реклами (далі- робочий орган). 

      Робочий орган не може подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

3.2 До повноважень робочого органу належить:

– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

– надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно –планувальних завдань на опрацювання проектно – технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

– підготовка проекту рішення виконавчого комітету щодо надання дозволу ;

– видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету;

– робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1.Для одержання дозволу заявник подає до відділу ЦНАПу заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До заяви додаються:

–   фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см) на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

     Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

4.2.За наявності документів, передбачених п.4.1 цього Положення уповноважений представник робочого органу (секретар) реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі – журнал реєстрації який ведеться у довільній формі.  Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника  робого органу та скріпленим печаткою .

4.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання  дозволу  на    заявлене    місце.    

4.4. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Робочий орган з питань реклами надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

4.5.Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

– Мінкультури − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

– Обласною державною адміністрацією − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

– Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

– Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією − у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

     Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

     Для здійснення погодження робочий орган надсилає копії документів у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним вище та встановлює строк розгляду зазначених документів.

       За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді.

      В разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

4.6.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

4.7. Робочий орган протягом не більше як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, проводить засідання робочого органу на якому приймає відповідне рішення про надання дозволу чи його відмову на розташування рекламного засобу та подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

4.8. Виконавчий комітет міської ради ради на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

4.9.Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а копія – залишається в уповноваженого представника робочого органу (секретаря) для обліку та організації контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

4.10.Після видачі у встановленому порядку дозволу протягом десяти календарних днів укладається договір про тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу та є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.11.У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

– подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

– виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

– негативний висновок за результатами проведених погоджень.

4.12.Дозвіл надається строком на 5 років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

     Виданий у встановленому порядку дозвіл та укладений протягом десятьох календарних днів договір на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, який укладається виконавчим комітетом Новороздільської міської ради (додаток 5) є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

У разі не укладання заявником договору на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу у вказаний термін робочий орган готує пропозиції щодо скасування дозволу на розгляд виконкому.

4.13. Підставою для проведення робіт, пов’язаних з розриттям грунту (земляних робіт) при встановленні наземних складних рекламних конструкцій є ордер на проведення земляних робіт.

4.14. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати Комісії фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

5.ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ.

5.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

5.2. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається  через відділ ЦНАПу до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

     До заяви додається:

– документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

– оригінал зареєстрованого  дозволу;

– письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

– банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.;

У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника рекламного засобу існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;

5.3 Робочий орган протягом не більше як двох робочих днів з дати одержання заяви про переоформлення, проводить засідання робочого органу на якому приймає відповідне рішення про переоформлення дозволу чи відмову у переоформленні дозволу та подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

5.4. Виконавчий комітет міської ради ради на черговому засіданні приймає рішення про переоформлення дозволу або про відмову у його переоформленні.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації та не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення, передається його адміністратору, який видає адмінпослугу заявнику.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

6.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

     Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється відповідно до Порядку визначення розміру плати за право використання місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади, що затверджується Новороздільською міською радою. Датою нарахування плати є дата підписання договору.

    Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у державній або приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

7. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

7.1.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Положенні;

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

7.2.Забороняється розташовувати рекламні засоби:

– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

– у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

7.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

7.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

      Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, Положення, є вичерпним.

7.5. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

7.6. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

7.7. Підключення рекламних засобів до існуючих  мереж  зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

7.8. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

7.9. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

7.10. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

7.11.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні норм та вимог цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

8. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

10.1.При закінченні терміну дії дозволу або його скасуванні, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у десятиденний термін демонтувати спеціальну конструкцію зовнішньої реклами.

10.2. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

– припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

– невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

– порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

10.3.Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Новороздільської територіальної громади» (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження  строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно – правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу у встановленому порядку у відповідності до даного Порядку та чинного законодавства

9. ВИВІСКИ ТА ТАБЛИЧКИ

9.1.Вивіски чи таблички:

– повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонт будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

– не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

– не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

– площа поверхні не повинна перевищувати 3кв.метрів.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

10.1.Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

–   виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку;

–  забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно-технічної документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.

–   демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл, на який не був продовжений дозвіл, на який був скасований дозвіл, протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення. Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом 10 днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.

–  питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Новороздільської міської ради та її виконавчого комітету.

10.2.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавтвом.

Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Міський голова                                                                                              Ярина ЯЦЕНКО

Схожі повідомлення

Данило КИЧ – баскетболіст у складі молодіжної збірної України

admin2

Школярам Новороздільської громади продовжили канікули

admin2

Шановні вчителі, вихователі, працівники освітніх установ, ветерани педагогічної праці! Вітаю Вас з чудовим святом – Днем вчителя!

admin3

У Новому Роздолі буде! Денний центр із кризовою кімнатою для осіб, які постраждали від домашнього насильства

admin2

“Веселих свят” – від колективу МБК “Молодість”

admin2

Вічна пам’ять, Друже!

admin2

Залишити коментар