• 2021-01-08

Про місцевий бюджет Новороздільської міської територіальної громади у Стрийському районі Львівської області на 2021 рік


Міський бюджет Новороздільської міської територіальної громади 2021р.Рішення №72
від 24 грудня 2020 року

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26, 61-64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», І сесія VІІІ демократичного скликання Новороздільської міської ради


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 223842600,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 218614500,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 5228100,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 223842600,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 215194500,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 8648100,00 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 3420000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 3420000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 2500000,00 гривень, що становить 1,17 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50000,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження міському голові в міжсесійний період вносити зміни по доходах і видатках місцевого бюджету на 2021 рік при одержанні субвенції з державного, обласного, інших місцевих бюджетів з наступним затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18967800,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів місцевого бюджету згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно додатком 8 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021рік»:

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:

2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 4 та 41 частини 1 статті 691 пункту 9 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою КМУ від 17.09.1996 №1147 (із змінами).

11. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право начальнику фінансового управління Новороздільської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення таких операцій визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», з урахуванням внесених змін.

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами місцевого бюджету, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків місцевого бюджету.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право начальнику фінансового управління Новороздільської міської ради отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Урахувати, що у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та обслуговування коштів місцевого бюджету у частині бюджету розвитку в установі банку державного сектора обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

14. Керуючись статтями 20, 28, 51 та 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати розпорядників коштів місцевого бюджету:

1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами.

2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (закладу) виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах установлених лімітів.

4. При виконанні місцевого бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з їх оплати.

5. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням.

6. Забезпечити доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15.03.2021 р.;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

15. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий орган за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого органу міської ради погодженим з бюджетною комісією міської ради.

3. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

16. Здійснювати з 1 січня 2021р з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розпорядження КМУ від 27.05.2020 року №624-р “Про затвердження перспективного плану формування” та до розмежування видатків між бюджетами, визначеного ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Оприлюднити це рішення у встановленому порядку не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.)Завантажити pdfДоходи місцевого бюджету на 2021 рік (код бюджету 13566000000), грн

Завантажити pdfРозподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік (код бюджету 13566000000), грн.

Завантажити pdfРозподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році

Завантажити pdfРозподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році


Додаток № 6
до рішення №72
Новороздільської міської ради
«Про місцевий бюджет на 2021 рік»

Перелік установ що переходять в комунальну власність Новороздільської міської територіальної громади із спільної власності територіальних громад Миколаївського району

1. Заклади освіти:

1.2. Заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: Роздільська ЗОШ, Березинська ЗОШ;

1.3. Заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів: Горішненська ЗОШ, Гранки-Кутівська ЗОШ, Тужанівська ЗОШ;

1.4. Заклади дошкільної освіти: ЗДО «Лісова казка» с. Берездівці, ЗДО «Струмок» с. Березина.

2. Установи охорони здоров’я:

2.1. Будівля дерматологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Львівської області – 81650, Львівська обл. Миколаївський район, смт. Розділ, вул. Миру, 14;

2.2. Амбулаторії загальної практики/сімейної медицини: амбулаторія ЗП/СМ смт. Розділ, амбулаторія ЗП/СМ с. Берездівці;

2.3. Фельдшерсько-акушерські пункти: ФАП с. Станківці, ФАП с. Горішнє.

3. Заклади культури

3.1. Народні доми: Народний Дім смт. Розділ, Народний Дім с. Берездівці, Народний Дім с. Гранки-Кути, Народний Дім с. Горішнє, Народний Дім с. Долішнє, Народний Дім с. Станківці, Народний Дім с. Тужанівці, Народний Дім с. Підгірці, Культурно-просвітницький центр с. Березина.

3.2. Бібліотеки: Бібліотека – філіал № 5 смт. Розділ, бібліотека-філіал № 6 для дітей смт. Розділ, Бібліотека-філіал № 8 с. Берездівці, Бібліотека-філіал № 18 с. Гранки-Кути, Бібліотека-філіал № 23 с. Долішнє, Бібліотека-філіал № 47 с. Станківці, Бібліотека-філіал № 41 с. Тужанівці, Бібліотека-філіал с. Березина.Завантажити pdfГраничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2021 рік

Завантажити pdfМіжбюджетні трансферти на 2021 рік (13566000000 код бюджету)


Ярина Яценко, міський голова

КОМЕНТАРІ FACEBOOK


ЩЕ НОВИНИ (газета 49 (1301), 30 грудня 2020 р.):

 

Оголошення