27/12/2019

Про міський бюджет на 2020 рік (з додатками)

Рішення №1256
Новороздільська міська рада
LIII сесія VII скликання
17.12.2019 рокуВідповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ХІV сесія VІІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020рік:

доходи міського бюджету у сумі 146 873 700,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 144 529 500,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 344 200,00 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 146 873 700,00 гривень у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 141 909 500,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 4 964 200,00 гривень.

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 2 500000,0 тис. гривень,що становить 1,77 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом додаток 2 до цього рішення;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,036 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію та реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2020 рік розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 14871200,00 гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 102, 103², 1034 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік» та збереження протягом 2020 року норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів.

8. Установити що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

9. Визначити на 2020 рік відповіднодо статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

10.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий орган за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого органу міської ради погодженим з бюджетною комісією міської ради.

10.3. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право начальнику фінансового управління Новороздільської міської ради отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Урахувати,що у разі розміщення коштів міського бюджету на депозитах та обслуговування коштів міського бюджету у частині бюджету розвитку в установі банку державного сектора обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом міського бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

12. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Новороздільської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення таких операцій визначено Постановою Кабінету Міністріва України від 12.01.2011 р№6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»,з урахуванням внесених змін.

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами міського бюджету, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків міського бюджету.

13. Керуючись статтями 20,28,51,77 Бюджетного кодексу України,зобов’язати розпорядників коштів міського бюджету:

13.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами.

13.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (закладу) виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах установлених лімітів.

13.4. При виконанні міського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію,теплову енергію, водопостачання та водовідведення,природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами та закладами,не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з їх оплати.

13.5. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р№836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880(зі змінами),забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням.

13.6. Забезпечити доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства,а саме:

- здіснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15.03.2020 р.;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

14. Фінансовому управлінню міської ради:

- видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

- кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

- кошти з міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

- у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати під час складання і виконання розпису міського бюджету на 2020 рік.

15. Делегувати повноваження міському голові в міжсесійний період вносити зміни по доходах і видатках міського бюджету на 2020 рік при одержанні субвенції з державного, обласного, інших місцевих бюджетів з наступним затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.)


Ірина Кравець, секретар радиДодатки до рішення №1256 Новороздільської міської ради LIII сесія VII скликання 17.12.2019 року

Завантажити pdf«Доходи місцевого бюджету на 2020 рік» (грн)


Завантажити pdf«Фінансування місцевого бюджету на 2020 рік» (грн)


Завантажити pdfРозподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік (грн.)


Завантажити pdfМіжбюджетні трансферти на 2020 рік, (грн)


Завантажити pdfРозподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році, (грн)


Завантажити pdfРозподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році (грн)


Завантажити pdfГраничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2020 рік